Adatvédelmi tájékoztató

Jelen szabályzat célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; képviseli(k): Tora Péter Crop Science üzletágvezető és Kiss András kereskedelmi igazgató; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett Gazda Haszna kereskedelmi akció (a továbbiakban „Akció”) adatkezelési alapelveit ismertesse.

1. Az Akció során megvalósuló adatkezelés jogalapjai, céljai és a kezelt adatok köre:

Az akció során megvalósuló adatkezelések
jogalapjai céljai a kezelt adatok köre
 1. az Akcióban a Részvételi szabályzat alapján részt vevő, üzletszerű mezőgazdasági tevékenységet folytató személyek (a továbbiakban: „Érintettek”) kifejezett hozzájárulása
  1. a felhasználói fiók létrehozásához, illetve
  2. elektronikus marketing üzenetekre (hírlevél) való feliratkozáshoz.
 1. Felhasználói fiók létrehozása: azért, hogy Ön a Gazda Haszna honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) használhassa, illetve az Akcióban részt vehessen, szükséges, hogy felhasználói fiókot hozzon létre.
 2. Az Akció során az Érintett feliratkozhat elektronikus marketing hírlevélre, amelyben a Szervező a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai és marketing tájékoztatást küld részére.
 1. e-mail cím, jelszó
 2. e-mail cím
 1. A regisztrációval és a Részvételi szabályzat elfogadásával az Adatkezelő és az Érintett között létrejövő szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), mely során Adatkezelő vagy a Szakmai ajánlatot, vagy az Árkedvezményt biztosítja az érintettek számára a Részvételi Szabályzat feltételeinek megfelelően.
 1. Az Akció során a gördülékenyebb ügyintézés és a felmerülő kérdések megbeszélése végett szükség van az érintettek elérhetőségére. Értesítő üzenetekre iratkozhat fel, melyek a főbb lejárati dátumokra való emlékeztetőkből, illetve egyéb technikai értesítőkből állnak.
 2. az Akció alapján a szerződés szerinti kedvezmények igénybe­ vételéhez szükséges a kedvezmény feltételeinek igazolása:
  1. Szakmai ajánlat teljesíté­séhez szükséges a megvásárolt termékek mennyiségének igazolása (számla), illetve a szállítási adatok megadása;
  2. Az árkedvezmény igénybe­vételéhez szükséges, hogy az Érintett kinyomtassa az Árkedvezmény biztosítását célzó Kupont, és azt beváltsa az adott Beváltó­helyen, mely később a beváltott Kupont és a számviteli bizonylat egy példányát eljuttatja a Lebonyolító részére, aki az Adatkezelő számára ellenőrzi az adatokat. Az igényelhető Árkedvezmény mértéke igazodik az Akcióban szereplő növény­védő szerek engedély­okiratában előírt felhasznál­ható mennyiségéhez, így szükséges az Akciós növényvédőszerrel kezelni kívánt növénykultúrákat és a területük nagyságát meghatározni.
 1. név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, illetve panasz/megkeresések esetén azok tartalma (ideértve, de nem kizárólag: reklamáció oka, termékadatok, Érintett megoldási javaslata a felmerült problémára),
 2. termesztett növénykultúra/növénykultúrák fajtája és területe,
  1. megvásárolt termékek mennyisége, vásárlást igazoló számla sorszáma, a jóváírt BayPengők alapján választott szakmai ajánlat, szállítási adatok
  2. megvásárolni kívánt termék neve és mennyisége, számlázási név, számlázási cím, számla adatok;
A Kupon nyomtatásához szükséges kezelt adatok köre: Név, megvásárolni kívánt termékmennyiség, termék.
 1. Jogszabály felhatalmazása a Szakmai ajánlatok biztosítása érdekében. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény 13/A.§ (1)-(3) bekezdései.)
A Szakmai ajánlatok igénylése esetén a Szakmai ajánlatok biztosítása, a szükséges elszámolás, a kapcsolódó követelések érvényesítése, az esetleges panaszkezelések intézése végett történik az adatkezelés.
Az igényelhető Szakmai ajánlat értéke igazodik a megvásárolni kívánt Akcióban szereplő növényvédőszerek engedélyokiratában előírt felhasznál­ható mennyiségéhez, így szükséges az Akciós növényvédőszerrel kezelni kívánt növénykultúrákat és a területük nagyságát meghatározni.
név, számlázási és szállítási cím, számla adatok, termesztett növénykultúra fajtája és területe.
 
Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólag olyan adatot kezel, amely az Akció szabályzatban foglaltak teljesüléséhez, illetve a Szakmai ajánlatok biztosításához szükséges.
 1. Adatkezelő jogos érdeke, amely az Érintettek azonosításához, a részvételi jogosultság, illetve a kizáró okok ellenőrzéséhez kapcsolódik.
 1. Mivel az Akció szabályzatának megfelelően az Akcióban való részvétel feltételekhez kötött, így szükséges, hogy az Érintettek egyedileg azonosít­hatóak legyenek. Az Azonosítás­hoz megadott adatokra az esetleges panaszokkal kapcsolatos meg­keresések kapcsán is szükség lehet.
 2. Az igényelhető Árkedvezmény mértéke és a Szakmai ajánlat értéke igazodik az Akcióban szereplő növényvédőszerek engedély­okiratában előírt felhasználható mennyiségéhez, így szükséges az Akcióban szereplő növény­védőszerrel kezelni kívánt növény­kultúrákat és a területük nagyságát meghatározni. Amennyiben kétség merül fel a megadott adatok valóságát illetően, vagy az Érintettel szemben a Részvételi szabályzat 4. pontjában meghatá­rozott valamely kizáró ok gyanúja merül fel, Adatkezelő kérheti az Érintettől, hogy hitelt érdemlően igazolja azok valódiságát vagy a kizáró okok fenn nem állását. Amennyiben az Érintett ezt elmulasztja, az Akcióból Adat­kezelő kizárhatja. Amennyiben a valótlan adatok megadásával Érintett Adatkezelőnek kárt okozott, illetve magatartása jogszabályba ütközött, úgy Adatkezelő jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslatért.
 1. név
 2. név, termesztett növénykultúra fajtája és területe, megvásárolni kívánt termék neve és mennyisége, illetve a vásárlás igazolására benyújtott számlamásolat adatai, számlázási név, számlázási cím, számla adatok, valamint az adatok valódiságát hitelt érdemlően alátámasztó dokumentumokon szereplő adatok.

2. A nem közvetlenül az érintettől szerzett adatok és forrásuk

Az Adatkezelő az alábbi adatokat nem közvetlenül az érintettől szerzi meg:
Adat
Forrás
Szakmai Ajánlatokhoz szükséges BayPengő jóváírt összege. Információs rendszer segítségével az Adatkezelő számolja ki.
Árkedvezmény igénybevétele esetén a vásárlásról készült számla/nyugta másolata. A meglátogatott Beváltóhely adja át az akció lezártát követően.

3. Mi az adatkezelő jogos érdeke?

Adatkezelő jogos érdekei a folyamat során:
 • érintettek azonosítása
 • részvételi jogosultság ellenőrzése
 • az Akció Részvételi szabályzatnak megfelelő lefolytatása
Az Akció során Adatkezelő Árkedvezményt biztosít, illetve Szakmai Ajánlatokat nyújt, amelyek igénybe vehető mértékét az adott növényvédőszer engedélyokiratában meghatározottak alapján az Érintett által termesztett növénykultúra típusához és annak méretéhez köti.
Hogy megelőzze az Akció lebonyolítása során az esetleges visszaéléseket, illetve ezek megtörténte esetén megfelelő jogi lépéseket tehessen, Adatkezelő jogosult ellenőrizni a Érintettek által nyújtott adatok valódiságát és jogosult az Érintettek beazonosítására.
Épp ezért Adatkezelő a folyamatot nem tudja anonim módon biztosítani, mindenképpen valós adatok felvételével tudja csak az Akció Részvételi szabályzatának és a jogszabályoknak való megfelelőséget biztosítani.
Amennyiben többet szeretne megtudni, kérjük, hogy a lent meghatározott elérhetőségek valamelyikén vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.

4. Jognyilatkozatok

Az Érintett az adatkezelés céljaihoz a regisztráció során a vonatkozó check boxok kipipálásával járul hozzá az egyes, hozzájárulást igénylő adatkezelési célokhoz.
Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató azon részeinek — különös tekintettel a Beváltóhelyek listájára — megváltoztatására, amelyekhez nem köteles az Érintettek hozzájárulását kérni. Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a változásról az Érintetteket.
Amennyiben az Érintett az Akcióban helytelen adatok megadásával csalást vagy mások adataival való visszaélést követ el, úgy Adatkezelő kizárhatja az Akcióban való részvételből.

5. Mennyi ideig kezeljük az adatokat?


Amennyiben az Érintett regisztrál, de a regisztrációt nem erősíti meg, úgy a fiókot a megadott adatokkal együtt 14 napon belül Adatkezelő törli.
 
A Szakmai Ajánlatokhoz szükséges, és az Árkedvezményt igazoló számlákat vagy bizonylatokat Adatkezelő 8 évig őrzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ában előírtaknak megfelelően.
 
Amennyiben az Érintett kapcsolatfelvételt kezdeményez, úgy annak tárgyától függően a kérelem elbírálásáig kezeljük az adatait.
Egyebekben az adatkezelés ideje minden cél esetén a regisztráció napjától 2021. szeptember 30. napjáig tart. Ezen időintervallum alatt Adatkezelő elszámol a Lebonyolítóval és a Beváltóhelyekkel, valamint ellenőrzi az Érintettek adatait.
 
Amennyiben a megadott adatok helyességével kapcsolatban kétely, vagy az Érintett oldaláról visszaélés gyanúja merülne fel, akkor az Érintett adatait az eset elbírálásáig Adatkezelő kezeli.
 
A fenti kitételek kivételével az adatbázist adatkezelő legkésőbb 2021.12.31. napján törli
 

6. Adatfeldolgozókkal és adattovábbítással kapcsolatos információk

6.1. Az Akcióban az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:
 
REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1097 Budapest, Gubacsi út 59-61.; cégjegyzékszám: 01-09-981320; a továbbiakban: „Lebonyolító”), ami a Szakmai Ajánlatok megrendelésében, beszerzésében és az Árkedvezmény számláinak elszámolásában vesz részt, melyhez az Érintettek kapcsolattartáshoz szükséges adatait, az általuk feltöltött számlák adatait, a kinyomtatott Kuponokat és a Beváltóhelyeken kelt számlák adatait kezeli.

Lebonyolító a Szakmai Ajánlatokhoz kapcsolódó érintetti panaszok, ügyfélkapcsolat tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, e tevékenysége kapcsán Adatkezelőt felelősség nem terheli.

WebDream Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.; cégjegyzékszám: 01-09-908813; kapcsolat: Dankházi Péter; mint a Honlap üzemeltetője, és az adatbázis karbantartója.

A Beváltóhelyek biztosítják az Árkedvezmény igénybevételének lehetőségét. Ennek során összegyűjtik a Felhasznált Kuponokat és a vásárlás számviteli bizonylatait, amiket Lebonyolító fog összesíteni, és arról kimutatást készít az Adatkezelő részére. Lebonyolító gondoskodik róla, hogy az átadott számviteli bizonylatokon – amennyiben a Részvételi szabályzattal ellentétben egyéb adatokat is tartalmaznak – kizárólag az Akcióhoz szükséges adatok maradjanak meg.

A Honlap tárhelyszolgáltatója a BC.HU Kft. (székhely: 1155 Budapest, Wysocki utca 3., cégjegyzékszáma: 01-09-982675)
 
Az adatfeldolgozók közös kapcsolattartója:
Név: Molnár Gréta
E-mail: greta.molnar@bayer.com
Telefon: +36303144970

6.2. További címzettek:
 
Adattovábbítás a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755) számára történik, amely a Lebonyolító megbízásából, mint futárszolgálat vesz részt az akcióban. Tevékenysége a Szakmai Ajánlat keretében választható Utalványok és termékek kiszállítására terjed ki. Ennek teljesítéséhez az Érintettek kapcsolattartáshoz szükséges adatait kezeli. 

7. Személyes adatok biztonsága

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

8. Az érintettek jogai

Az alábbi jogok illetik meg Érintettet:

8.1. Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi megadott elérhetőségén kérelmezhet:
 
E-mail cím a tájékoztatásra, törlésre, felhasználást korlátozására vonatkozó kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com
E-mail cím az adatok módosítására, helyesbítésére vonatkozó kérelmekhez: adatmodositas@gazdahaszna.hu
 
Kérését az Adatkezelő mielőbb teljesíti.

8.2. Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő elérhetőségei:
Bayer Hungária Kft
Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 50.
E-mail: adatvedelem@bayer.com

8.3. Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése kifogásolásának, illetve az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve, ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.
8.4. Az adathordozás joga (az Érintettnek — az észszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).
8.5. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 

9. A szabályzatban bekövetkező módosítások

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató — adatkezelési célokat nem érintő — módosítására.
 

10. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?


Ha az Érintettnek kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés (eke) t kíván feltenni az Adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben, úgy az alábbi elérhetőségeken keresztül érdeklődhet:
 
Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. 
E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com
E-mail cím az adatok módosításához: adatmodositas@gazdahaszna.hu